نام آبپاش
نوع آبپاش
ورودی آبپاش
شعاع پاشش (متر)
دبی خروجی (لیتر در دقیقه)
محدوده فشار توصیه شده (بار)